Kasutustingimused

Miele Allalaadimised

1. Kokkulepe reguleerib Miele tarkvara ja teave allalaadimist ning kasutamist. Kasutaja annab allalaadimisega kokkuleppele nõusoleku.

2. Allalaadimised on üldjuhul saadaval 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas. Miele ei vastuta Interneti ja arvutisüsteemide omapärade tõttu pideva kättesaadavuse eest.

3. Allalaadimisi hooldatakse tavapärasel viisil vastavalt Miele uuendustele. Miele jätab endale õiguse muuta teavet ja tarkvara igal ajal ilma etteteatamata või muudatustele viitamata, arvestades sellega eriti tehnilisi või majanduslikke arenguid või muudetud kasutus- ja raamtingimusi, ka kaubandusvaldkonnas.          

Kasutusõigused ja -kohustused

1. Sisu on Miele või kolmandate isikute jaoks õiguslikult kaitstud, eelkõige autoriõigusega. Taaskasutamine, eelkõige reprodutseerimine, levitamine, esitamine, edastamine, saatmine, üldsusele kättesaadavaks tegemine ja muu edastamine, samuti ka töötlemine ja ümberkorraldamine, on lubatud vaid eelneva selgesõnalise kirjaliku kokkuleppe alusel Mielega või vastavate õiguste omanikuga.

2. Miele tarkvara ei tohi kopeerida, edasi müüa, laenata ega volitamata kolmandatele isikutele edasi anda. Miele tarkvara sisaldab ärisaladusi. Seetõttu ei tohi tarkvara pöördkonstrueerida, lahti pakkida, demonteerida või muul kasulikul viisil manipuleerida.

3. Kui autoriõiguse seadusega määratakse, et kasutamine on erandkorras teatavatel tingimustel asendamatult nõusolekuta, siis sel juhul ei ole eelmistes punktides ettenähtud kasutusõiguste piirangud vastuolus.

4. Miele võimaldab kasutajatele lihtsa, igal ajal tühistatava, mitteerandliku, võõrandamatu õiguse allalaadimiste kasutamiseks, mis toetavad äritehinguid Mielega olemasolevate kokkulepete raames. Autoriõiguse- ja võrdväärsed kinnitused tuleb muutmata kujul üle võtta.

5. Miele märgib, et andmete edastamine Interneti teel ei ole turvatud. Ei saa välistada, et volitamata isikud koguvad ja võltsivad andmeid.

Vastutus

1. Seoses kättesaadava sisu ja allalaadimistega ning käesoleva kokkuleppega ei võeta mingeid garantiisid ega tehta kinnitusi. Samuti ei teki sellega garantiinõudeid.

2. Iga Miele vastutus, mis tuleneb läbi õigsuse, täielikkuse, kvaliteedi ja teabe usaldusväärsusest ning tulemustest, mida saadakse teabe kasutamisest, on välistatud. Miele ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis tulenevad allalaadimiste kasutamisest, nagu tegevuse katkemine, kaotatud kasum, teabe ja andmete kaotamine. Otsus kasutada tarkvara, mille Miele on allalaadimiseks kättesaadavaks teinud, tuleb kasutajal teha vaid eelnevalt Mielega konsulteerides.

3. Miele ei vastuta kahjude eest, sõltumata tema õiguslikust põhjusest, mis tulenevad kasutaja kasutamisest, võimetusest kasutada, riistvara või tarkvara võimalikest vigadest või süsteemi valedest seadetest. Allalaadimisi kasutatakse omal riisikol. Miele ei vastuta tarkvara ja teabe, eelkõige seoses selle kasutatavuse, täpsuse, täielikkuse ja viirustest puhtuse eest.                      

4. Miele vastutuse alt välistatakse ka kahjud, mis on põhjustatud viirustest, Trooja hobustest, hoax-viirustest või sarnastest programmidest ning mis on kaasa toonud programmide, programmide osade või koodide sarnase halvenemise, hävitamise või süsteemide/osade tegevuse lõpetamise. Kasutaja peab ise võtma kasutusele vastavad meetmed, mis kaitsevad viiruste ja andmete hävimise eest.

5. Miele ei vastuta vigaste andmete kättetoimetamise eest Mielele, nende andmete kolmandate isikute manipuleerimise, eriti lubamatu ligipääsu eest Miele võrkudele ja süsteemidele, kuni neid sekkumisi ei teosta Miele ise.

6. Vastutus ei ole välistatud, kui vastutus on kohustuslik, nagu tahtlikkus, raske hooletus, omadusegarantii või oluliste vorminõuete rikkumise korral, elule või tervisele ohu korral, samuti tootevastustust käsitlevast seadusest tuleneva vastutuse korral. Oluliste lepingukohustuste rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine on siiski piiratud lepingule tüüpiliste, prognoositavade kahjude korral, kui ei ole tahtlikku tegutsemist või rasket hooletust. Ümberpööratud tõendamiskoormus kasutaja kahjuks ei ole siinkohal seotud.

PDF-failide vaatamine

PDF-failide vaatamiseks on vaja Adobe Acrobat Readerit.

CAD-failide vaatamine

Plaanimisandmed võimaldavad lihtsat, kiiret ja ohutut plaanimist kahe- ja osaliselt kolmemõõtmelises ees- ja plaanvaates. Plaanimise seisukohast olulisi andmeid, nagu mõõtmed, liitumispunktid ning vajalikud kohapealsed paigaldused salvestatakse.

CAD-failide vaatamiseks on reeglina vaja spetsiaalset tarkvara. Miele CAD-failid on esitatud erinevates formaatides ning on kooskõlas suurte CAD-programmidega.

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Masinate märgid on märgistatud vastavalt „EL” (elekter), „D” (aur) või „G” (gaas). Täiendused „D”, „S”, „V” või „R” märgistavad vastavalt masina pealt-, külg-, esi- või tagantvaadet.

Vastuvõtja vastutab õige valiku ja andmete kasutamise tagajärgede, samuti nendega kavandatavate või saavutatud tulemuste eest. Vastutus kahjude või kaudsete kahjude eest on välistatud.

Vastutus ei ole välistatud, kui vastutus on kohustuslik, nagu tahtlikkus, raske hooletus, omadusegarantii või oluliste vorminõuete rikkumise korral, elule või tervisele ohu korral, samuti tootevastustust käsitlevast seadusest tuleneva vastutuse korral. Oluliste lepingukohustuste rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine on siiski piiratud lepingule tüüpiliste, prognoositavade kahjude korral, kui ei ole tahtlikku tegutsemist või rasket hooletust. Ümberpööratud tõendamiskoormus kasutaja kahjuks ei ole siinkohal seotud.

Küsimuste korral aitame teid hea meelega:

Kontaktid

Miele Koduleht

SIA “Miele” Eesti filiaalist veebisait võib sisaldada linke teiste pakkujate veebisaitidele. Esimesel korral kontrollitakse lingitud veebisaidi sisu. SIA “Miele” Eesti filiaalist ei vastuta selliste linkide vale sisu eest. Juhul kui SIA “Miele” Eesti filiaalist teeb kindlaks või tema tähelepanu juhitakse asjaolule, et veebisaidi sisu on ebaseaduslik, siis eemaldatakse ristviide lingile esimesel võimalusel.