Tingimused

Tooteesitlused ja meistriklassid

Üldised reeglid ja tingimused

Registreerudes nõustun reeglite ja tingimustega.

1. SIA Miele jätab endale õiguse muuta toimumiskohta, ümber planeerida või tühistada mis tahes üritust mis tahes ettenägematute asjaolude korral. Sellisel vähetõenäolisel juhul võtame teiega ühendust ja pakume mõnda teist kuupäeva või täielikku hüvitist.

2. Koolitusruumid täidetakse järjekorra alusel ning kohad reserveeritakse ainult nendele osalejatele, kes on tasunud osalemistasu.

3. Miele kokandusüritusi ei hüvitata. Kui te ei saa meistriklassi tulla, võite anda oma registreeringu teisele isikule või teavitada meid nädal aega ette, et saaksime teie registreeringu teisele kuupäevale üle viia, kui sel kuupäeval on vabu kohti. Üritusele tulemata jätmise korral peetakse osalemistasu kinni 100-protsendiliselt.

4. Miele kokanduse meistriklassid on toidu valmistamise üritused. Me püüame rahuldada erinevaid maitseid ja nõudmisi. Kui sul on erilised dieedinõuded või allergia kindla koostisaine suhtes, palun teavita meid elektrooniliselt aadressil info@miele.ee, vähemalt 96 tundi enne sinu ürituse toimumise kuupäeva. Võta arvesse, et meie köökides kasutatakse pähkleid ja me ei saa tagada pähklivaba keskkonda.

20 aastat

SISSEJUHATUS

Testitud võrdväärselt 20-aastasele kasutusele
Allpool loetletud tooteseeriate arendusetapis viis Miele läbi karmid vastupidavuskatsed, simuleerides keskmise leibkonna 20-aastast keskmist kasutamist. Iga testitud seeria testimise ulatust on kirjeldatud allpool. See ei tähenda mingit kindlust ega garantiid meie turustatud tooteseeria vastupidavusele 20 aasta jooksul. Vaatamata arendusetapi katsetamisele võivad üksikud masinad vajada aeg-ajalt hooldamist, põhikomponentide parandamist või asendamist. Sellega seoses kehtivad seadusest tulenevad sätestatud garantiisätted ja vajaduse korral Miele toote üldistes müügitingimustes välja toodud tingimused toote garantii kohta.

PESUMASINAD

MIELE on eestlaetavate pesumasinate sarja W 1 / WD 1 arendusjärgus kontrollinud mudeleid ja põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes. Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel. Seejuures võtab MIELE aluseks kokku 5000 pesutsüklit erinevate programmidega. See vastab viiele pesutsüklile nädalas 50 nädalal aastas ajavahemikus 20 aastat. Siit tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate masinate arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Pesumasinate sarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad pesumasinate sarja põhikomponentide usaldusväärsusele seatud kriteeriumitele.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada pesumasinate 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures (Fraunhoferi instituut, ekspertiisi LBF-aruanne nr 307049 - ExM).
See ei kinnita ega anna garantiid meie pesumasinate vastupidavusele 20 aasta pikkuse perioodi jooksul. Arendusjärgus tehtavad katsed ei välista omandatud toodete mittetöötamist üksikjuhtudel või võimalikku remondi või hoolduse vajalikkust. Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

TRUMMELKUIVATID

MIELE on testinud arendusetapi jooksul kuivatiseeria T1 (soojuspumbaga mudelid) arendusmudeleid ja põhikomponente karmides vastupidavustestides. Nende MIELE poolt läbi viidud testide eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20 aasta pikkusel perioodil.  Vastupidavustesti katsetingimuste määramise aluseks on uurimistööde ja uuringute põhjal välja selgitatud keskmised tarbijaharjumused. MIELE võtab aluseks 5000 kuivatustsüklit eri programmides. See vastab nädalas viiele kuivatustsüklile ning 50 kasutusnädalale 20 aasta jooksul. Sellest tulenevad nõuded teisendati testi tingimusteks. Lisaks täpsetele testitingimustele määratakse ka katsetatavate toodete arv, et saada statistiliselt usaldusväärsed testitulemused. 
 Neid MIELE poolt arendusetapis tehtud teste jälgivad meie töötajad. Vastavad tulemused dokumenteeritakse ja neid hinnatakse. Kuivatiseeriat ei lasta välja enne, kui testitulemused vastavad kuivatiseeria töökindluse kindlaksmääratud kriteeriumidele.  
MIELE poolt läbi viidud 20 aasta pikkuse kasutuse testid põhinevad terviklikul kontseptsioonil, mida on rakendatud kasutusjuhistes, laborikatsete juhistes ja täiendavates tehasestandardites. See kontseptsioon on läbi vaadatud käitusstabiilsuse uuringu raames, mille järgi on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis vastab tehnika tasemele ning selle lähenemisega on võimalik testida kuivatite omadusi 20 aasta pikkuse kasutuse vältel, võttes aluseks keskmise majapidamise keskmise kasutuse. (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-nr 308005).  See ei taga meie turustatud kuivatite vastupidavust 20 aasta vältel ega anna selle kohta garantiid. Hoolimata arendusetapi aegsest testimisest võib konkreetne masin vajada aeg-ajalt hooldust või põhikomponentide parandamist või väljavahetamist. Sellega seoses kehtivad kohustusliku garantii tingimused ja vajaduse korral tootegarantii lisatingimused, mida kirjeldatakse Miele toodete üldistes müügitingimustes.

PESUMASINAD-KUIVATID 

MIELE on testinud arendusetapi jooksul pesumasina-kuivatiseeria WT1 (soojuspumbaga mudelid) arendusmudeleid ja põhikomponente karmides vastupidavustestides. Nende MIELE poolt läbi viidud testide eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20 aasta pikkusel perioodil.  Vastupidavustesti katsetingimuste määramise aluseks on uurimistööde ja uuringute põhjal välja selgitatud keskmised tarbijaharjumused. MIELE võtab aluseks 5000 pesu- ja 4000 kuivatustsüklit eri programmides. See vastab nädalas viiele pesu- ja neljale kuivatustsüklile ning 50 kasutusnädalale 20 aasta jooksul. Sellest tulenevad nõuded teisendati testi tingimusteks. Lisaks täpsetele testitingimustele määratakse ka katsetatavate toodete arv, et saada statistiliselt usaldusväärsed testitulemused. 
Neid MIELE poolt arendusetapis tehtud teste jälgivad meie töötajad. Vastavad tulemused dokumenteeritakse ja neid hinnatakse. Pesumasina-kuivatiseeriat ei lasta välja enne, kui testitulemused vastavad pesumasina-kuivatiseeria töökindluse kindlaksmääratud kriteeriumidele.  
MIELE poolt läbi viidud 20 aasta pikkuse kasutuse testid põhinevad terviklikul kontseptsioonil, mida on rakendatud kasutusjuhistes, laborikatsete juhistes ja täiendavates tehasestandardites. See kontseptsioon on läbi vaadatud käitusstabiilsuse uuringu raames, mille järgi on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis vastab tehnika tasemele ning selle lähenemisega on võimalik testida pesumasinate-kuivatite omadusi 20 aasta pikkuse kasutuse vältel, võttes aluseks keskmise majapidamise keskmise kasutuse. (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-nr 308005).  
See ei taga meie turustatud pesumasinate-kuivatite vastupidavust 20 aastaks ega anna selleks garantiid. Hoolimata arendusetapi aegsest testimisest võib konkreetne masin vajada aeg-ajalt hooldust või põhikomponentide parandamist või väljavahetamist. Sellega seoses kehtivad kohustusliku garantii tingimused ja vajaduse korral tootegarantii lisatingimused, mida kirjeldatakse Miele toodete üldistes müügitingimustes.

NÕUDEPESUMASINAD

MIELE on nõudepesumasinate sarja G 7000 arendusjärgus kontrollinud mudeleid ja põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes.Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel.Seejuures võtab MIELE aluseks kokku 5600 pesutsüklit erinevate programmidega. See vastab 280 pesutsüklile aastas ajavahemikus 20 aastat. Siit tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate masinate arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Nõudepesumasinate sarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad nõudepesumasinate sarja põhikomponentide töökindlusele seatud kriteeriumitele.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada nõudepesumasinate 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures (Fraunhoferi instituut, ekspertiisi LBF-aruanne nr 308595 – ExD).
See ei kinnita ega anna garantiid meie nõudepesumasinate vastupidavusele 20 aasta pikkuse perioodi jooksul. Arendusjärgus tehtavad katsed ei välista omandatud toodete mittetöötamist üksikjuhtudel või võimalikku remondi või hoolduse vajalikkust.Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

AHJUD

MIELE on oma arendusetapi jooksul katsetanud H 7000 ahjuseeria põhikomponente karmides vastupidavustestides. Nende MIELE testide eesmärk on simuleerida ahjude ja mikrolaineahjude põhifunktsioonidekeskmist kasutust 20 aasta vältel.  
Vastupidavustesti katsetingimuste määramise aluseks on uurimistööde ja uuringute põhjal välja selgitatud keskmised tarbijaharjumused. MIELE testib ahjude kasutamist kokku 2160 tundi ja mikrolainefunktsiooniga ahjude kasutamist kokku 3160 tundi eri töörežiimides. See tähendab ahju ja mikrolaine funktsiooni kasutamist aastas vastavalt 108 tundi ja 158 tundi (ahju 108 h ja mikrolaineahju funktsiooni 50 h). Lisaks arvestati kolme pürolüütilise puhastustsükliga. Sellest tulenevad nõuded teisendati testi tingimusteks. Lisaks täpsetele testitingimustele määratakse ka katsetatavate toodete arv, et saada statistiliselt usaldusväärsed testitulemused. 
Neid MIELE poolt arendusetapis tehtud teste jälgivad meie töötajad. Vastavad tulemused dokumenteeritakse ja neid hinnatakse. Ahjuseeriat ei lasta välja enne, kui testitulemused vastavad seeria põhikomponentide töökindlusele määratud kriteeriumidele. Põhikomponendid on kõik toote peamiste funktsioonide nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud peamised komponendid. 
MIELE poolt läbi viidud 20 aasta pikkuse kasutuse testid põhinevad terviklikul kontseptsioonil, mida on rakendatud kasutusjuhistes, laborikatsete juhistes ja täiendavates tehasestandardites. See kontseptsioon on läbi vaadatud käitusstabiilsuse uuringu raames, mille järgi on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis vastab tehnika tasemele ning selle lähenemisega on võimalik testida toote põhifunktsioone 20 aasta pikkuse kasutuse vältel, võttes aluseks keskmise majapidamise keskmise kasutuse. (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-nr 308005- ExÖ). 
See ei taga meie turustatud ahjude ega mikrolaineahjude vastupidavust 20 aasta vältel ega anna selle kohta garantiid. Hoolimata arendusetapi aegsest põhikomponentide testimisest võib konkreetne masin vajada aeg-ajalt hooldust või põhikomponentide väljavahetamist. Sellega seoses kehtivad kohustusliku garantii tingimused ja vajaduse korral tootegarantii lisatingimused, mida kirjeldatakse Miele toodete üldistes müügitingimustes

AURUAHJUD

MIELE on katsetanud oma arendusetapi jooksul DG 7000 auruahjude seeria põhikomponente, sealhulgas kombitooteid DGC (küpsetusfunktsiooniga auruahi) ja DGM (mikrolaineahjuga auruahi) karmides vastupidavustestides. Nende MIELE testide eesmärk on simuleerida auruahjude põhifunktsioonide keskmist kasutust 20 aasta vältel.  
Vastupidavustesti katsetingimuste määramise aluseks on uurimistööde ja uuringute põhjal välja selgitatud keskmised tarbijaharjumused. MIELE testib auruahjude (DG) kasutust kokku 2500 tundi, küpsetusfunktsiooniga (DGC) auruahjude kasutust kokku 4700 tundi ja mikrolainefunktsiooniga auruahjude (DGM) kasutust 3500 tundi, millest igaühte on testitud eri töörežiimides. See teeb auruahju (DG) kasutamise ajaks 125 tundi aastas, küpsetusfunktsiooniga auruahju puhul (DGC) 235 tundi ning auruahju või mikrolaineahjuga auruahju (DGM) puhul 175 tundi aastas. Sellest tulenevad nõuded teisendati testi tingimusteks. Lisaks täpsetele testitingimustele määratakse ka katsetatavate toodete arv, et saada statistiliselt usaldusväärsed testitulemused. 
Neid MIELE poolt arendusetapis tehtud teste jälgivad meie töötajad. Vastavad tulemused dokumenteeritakse ja neid hinnatakse. Auruahjuseeriat ei lasta välja enne, kui testitulemused vastavad seeria põhikomponentide töökindlusele määratud kriteeriumidele. Põhikomponendid on kõik toote peamiste funktsioonide nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud peamised komponendid. 
MIELE poolt läbi viidud 20 aasta pikkuse kasutuse testid põhinevad terviklikul kontseptsioonil, mida on rakendatud kasutusjuhistes, laborikatsete juhistes ja täiendavates tehasestandardites. See kontseptsioon on läbi vaadatud käitusstabiilsuse uuringu raames, mille järgi on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis vastab tehnika tasemele ning selle lähenemisega on võimalik testida toote põhifunktsioone 20 aasta pikkuse kasutuse vältel, võttes aluseks keskmise majapidamise keskmise kasutuse. (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-nr 308234).  
See ei taga meie auruahjude vastupidavust 20 aastaks ega anna selle kohta garantiid. Hoolimata arendusetapi aegsest põhikomponentide testimisest võib konkreetne masin vajada aeg-ajalt hooldust või põhikomponentide väljavahetamist. Sellega seoses kehtivad kohustusliku garantii tingimused ja vajaduse korral tootegarantii lisatingimused, mida kirjeldatakse Miele toodete üldistes müügitingimustes

MIKROLAINEAHJUD

MIELE on oma arendusetapis katsetanud M 7000 mikrolaineahjude seeria põhikomponente karmides vastupidavustestides. Nende MIELE testide eesmärk on simuleerida mikrolaineahjude põhifunktsioonide keskmist kasutust 20 aasta vältel.  
Vastupidavustesti katsetingimuste määramise aluseks on uurimistööde ja uuringute põhjal välja selgitatud keskmised tarbijaharjumused. MIELE testib kasutamist eri töörežiimides kokku 1000 tundi. See vastab mikrolaine kasutamisele aastas kokku 50 tundi. Sellest tulenevad nõuded teisendati testi tingimusteks. Lisaks täpsetele testitingimustele määratakse ka katsetatavate toodete arv, et saada statistiliselt usaldusväärsed testitulemused. 
Neid MIELE poolt arendusetapis tehtud teste jälgivad meie töötajad. Vastavad tulemused dokumenteeritakse ja neid hinnatakse. Mikrolaineahjuseeriat ei lasta välja enne, kui testitulemused vastavad seeria põhikomponentide töökindlusele määratud kriteeriumidele. Põhikomponendid on kõik toote peamiste funktsioonide nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud peamised komponendid. 
MIELE poolt läbi viidud 20 aasta pikkuse kasutuse testid põhinevad terviklikul kontseptsioonil, mida on rakendatud kasutusjuhistes, laborikatsete juhistes ja täiendavates tehasestandardites. See kontseptsioon on läbi vaadatud käitusstabiilsuse uuringu raames, mille järgi on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis vastab tehnika tasemele ning selle lähenemisega on võimalik testida toote põhifunktsioone 20 aasta pikkuse kasutuse vältel, võttes aluseks keskmise majapidamise keskmise kasutuse. (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-nr 308005).   
See ei taga meie mikrolaineahjude vastupidavust 20 aasta vältel ega anna selle kohta garantiid. Hoolimata arendusetapi aegsest põhikomponentide testimisest võib konkreetne masin vajada aeg-ajalt hooldust või põhikomponentide väljavahetamist. Sellega seoses kehtivad kohustusliku garantii tingimused ja vajaduse korral tootegarantii lisatingimused, mida kirjeldatakse Miele toodete üldistes müügitingimustes.

INTEGREERITUD VAAKUMSAHTLID

MIELE on oma arendusetapis katsetanud EVS 7000 vaakumsahtlite seeria põhikomponente karmides vastupidavustestides. Nende MIELE tehtud testide eesmärk on simuleerida vaakumsahtlite põhifunktsioonide 20-aasta pikkust keskmist kasutust.  
Vastupidavustesti katsetingimuste määramise aluseks on uurimistööde ja uuringute põhjal välja selgitatud keskmised tarbijaharjumused. MIELE testib vaakumsahtlite EVS 7000 kasutamist kokku 120 tundi (st 7000 vaakumtsüklit, sealhulgas keevitamine), millest igaühte testitakse eri töörežiimides. See tähendab, et vaakumsahtlit kasutatakse aastas 350 korda, korraga üks minut. Sellest tulenevad nõuded teisendati testi tingimusteks. Lisaks täpsetele testitingimustele määratakse ka katsetatavate toodete arv, et saada statistiliselt usaldusväärsed testitulemused. 
Neid MIELE poolt arendusetapis tehtud teste jälgivad meie töötajad. Vastavad tulemused dokumenteeritakse ja neid hinnatakse. Vaakumsahtliseeriat ei lasta välja enne, kui testitulemused vastavad seeria põhikomponentide töökindlusele määratud kriteeriumidele. Põhikomponendid on kõik toote peamiste funktsioonide nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud peamised komponendid. 
MIELE poolt läbi viidud 20 aasta pikkuse kasutuse testid põhinevad terviklikul kontseptsioonil, mida on rakendatud kasutusjuhistes, laborikatsete juhistes ja täiendavates tehasestandardites. See kontseptsioon on läbi vaadatud käitusstabiilsuse uuringu raames, mille järgi on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis vastab tehnika tasemele ning selle lähenemisega on võimalik testida toote põhifunktsioone 20 aasta pikkuse kasutuse vältel, võttes aluseks keskmise majapidamise keskmise kasutuse. (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-nr 308234).  
See ei taga meie vaakumsahtlite vastupidavust 20 aastaks ega anna selle kohta garantiid. Hoolimata arendusetapi aegsest põhikomponentide testimisest võib konkreetne masin vajada aeg-ajalt hooldust või põhikomponentide väljavahetamist. Sellega seoses kehtivad kohustusliku garantii tingimused ja vajaduse korral tootegarantii lisatingimused, mida kirjeldatakse Miele toodete üldistes müügitingimustes.

GURMEE-SOOJENDUSSAHTLID

MIELE on oma arendusetapi jooksul katsetanud ESW 7000 soojendussahtlite seeria põhikomponente karmides vastupidavustestides. Nende MIELE testide eesmärk on simuleerida soojendussahtlite põhifunktsioonide keskmist kasutust 20 aasta vältel.

Vastupidavustesti katsetingimuste määramise aluseks on uurimistööde ja uuringute põhjal välja selgitatud keskmised tarbijaharjumused. MIELE võtab aluseks erinevatel kiirusseadistusel kasutamise kokku 7500 tunni vältel. See vastab nädalas 450 minuti pikkusele kasutamisele 50 nädalal, mis teeb kasutamise ajaks kokku 375 tundi aastas 20 aasta jooksul. Sellest tulenevad nõuded teisendati testi tingimusteks. Lisaks täpsetele testitingimustele määratakse ka katsetatavate toodete arv, et saada statistiliselt usaldusväärsed testitulemused. 
Neid MIELE poolt arendusetapis tehtud teste jälgivad meie töötajad. Vastavad tulemused dokumenteeritakse ja neid hinnatakse. Soojendussahtliseeriat ei lasta välja enne, kui testitulemused vastavad soojendussahtliseeria töökindlusele määratud kriteeriumidele. 
MIELE poolt läbi viidud 20 aasta pikkuse kasutuse testid põhinevad terviklikul kontseptsioonil, mida on rakendatud kasutusjuhistes, laborikatsete juhistes ja täiendavates tehasestandardites. See kontseptsioon on läbi vaadatud käitusstabiilsuse uuringu raames, mille järgi on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis vastab tehnika tasemele ning selle lähenemisega on võimalik testida soojendussahtlite põhifunktsioone 20 aasta pikkuse kasutuse vältel, võttes aluseks keskmise majapidamise keskmise kasutuse. (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-nr 308234).  
See ei taga meie turustatud soojendussahtlite vastupidavust 20 aasta vältel ega anna selle kohta garantiid. Hoolimata arendusetapi aegsest testimisest võib konkreetne toode vajada aeg-ajalt hooldust või põhikomponentide väljavahetamist. Sellega seoses kehtivad kohustusliku garantii tingimused ja vajaduse korral tootegarantii lisatingimused, mida kirjeldatakse Miele toodete üldistes müügitingimustes.

TOLMUIMEJAD
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

Miele on tolmukotiga ja tolmukotita, võrgutoitel olmetolmuimejate sarjade Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1 arendusjärgus kontrollinud põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes. Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel.Seejuures võtab MIELE aluseks seadme kokku 75 0 tunni pikkuse tööaja. See vastab 45 minuti pikkusele kasutamisele nädalas 50 nädalal aastas ajavahemikus 20 aastat. Sellest tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate seadmete arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Nimetatud tolmuimejasarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad sarja põhikomponentide töökindlusele seatud kriteeriumitele.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada nimetatud tolmuimejate 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures (Fraunhoferi instituut, ekspertiisi tolmuimejad LBF-aruanne nr 307530). 
See ei kinnita ega anna garantiid meie tolmuimejate vastupidavusele ega välista remondi või hoolduse vajalikkust.Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

GTC for Professional Repairer

Miele üldtingimused professionaalsele remonditöökojale

1. Kohaldamisala, lepingu keel, lepingu teksti salvestamine

1.1 Neid Miele üldtingimusi professionaalsele remonditöökojale (tingimused) kohaldatakse järgmise suhtes:

  1. Miele professionaalse remonditöökoja kaupluse (kauplus) kasutamine;
  2. Miele varuosade ostmine ja/või tellimine (1) professionaalse remonditöökoja jaoks (varuosad), (2) Miele tarkvara ja muud digitooted professionaalse remonditöökoja jaoks (digitooted) ning (3) tasuta ja tasuline juurdepääs professionaalse remonditöökoja jaoks mõeldud remondi- ja hooldusteabele (teenused) läbi kaupluse.

1.2 We are Miele [COMPANY NAME], a company registered in [COUNTRY]. Our company registration number is [COMPANY REGISTRATION NUMBER] and our registered office is at [FULL ADRESS].

1.3 Orders may be placed only by You, a Professional Repairer, who is entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or a legal entity under public law or rather natural person who uses the Products and/or Services in the execution of its professional activity for an entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or for a legal entity under public law (e.g. employees) –, however, in no case, a consumers within the meaning of § 13 BGB (Professional Repairer or You). We will not accept any terms and conditions of the Professional Repairer.

1.4 Lepingu keel on inglise keel.

1.5 Enne tellimuse esitamist meile lugege need tingimused hoolikalt läbi. Nendes tingimustes kirjeldatakse, kes me oleme, kuidas me teile varuosi, digitooteid ja teenuseid pakume, kuidas teie ja meie võime lepingut muuta või lõpetada, mida teha probleemide ilmnemisel ja muud olulist teavet. Kui teie arvates on tingimustes viga, võtke meiega ühendust ja arutame seda. Käesolevad tingimused on saadaval kaupluses. Neid tingimusi ja enda eelmisi tellimusi saate vaadata oma kliendikontolt kaupluses. Samal lehel saate tingimused üle vaadata, need alla laadida, salvestada ja printida.

2. Eeltingimused kaupluse kasutamiseks

Kliendikonto

2.1 Kaupluse kasutamiseks peate registreeruma ja teil peab olema kaupluse konto.  Sisestage oma andmed ja klõpsake nuppu "Registreeri" registreerimisprotsessi lõpetamiseks. Seejärel saadetakse registreerimistaotlus automaatselt Mielele. Miele otsustab registreerimistaotluse vastuvõtmise oma äranägemise järgi. Mielel on õigus nõuda, et professionaalne remonditöökoda tõendaks järgmist: i) professionaalsel remonditöökojal on tehniline pädevus kodumasinate remondiks ja ta järgib elektriseadmete remonditöökodadele kehtivaid eeskirju liikmesriikides, kus ta tegutseb, ja ii) professionaalsel remonditöökojal on kindlustus, mis katab tema tegevusest tulenevad kohustused olenemata sellest, kas liikmesriik seda nõuab. Miele aktsepteerib registreeringu või keeldub sellest viie (5) tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast. Kui Miele aktsepteerib registreerimistaotluse, kinnitab Miele teie eduka registreeringu kaupluses või e-posti teel. Eduka registreerimise korral luuakse teile konto ja te saate sisse logida, kasutades oma juurdepääsuandmeid (e-posti aadress ja parool).

Täiendavad eeltingimused

2.2 Meie digitoodete ja/või teenuste kasutamiseks peate kindlasti täitma kõik konkreetse digitoote või teenuse kasutamiseks sätestatud eeltingimused. Kõik konkreetsed eeltingimused digitoodete ja/või teenuste kasutamiseks leiate vastava digitoote või teenuse kirjeldusest. 

3. Lepingu sõlmimine ja andmetes tuvastatud vigade parandamine

Meie varuosade, digitoodete ja teenuste kättesaadavus kaupluses ei kujuta endast õiguslikult siduvat pakkumist, vaid kutset tellimuse esitamiseks. Te saata panna soovitud varuosa, digitoote ja/või teenuse virtuaalsesse ostukorvi, klõpsates nupule "Ostukorvi" ilma tellimust esitamata. Igal ajal võib valitud varuosad, digitooted ja teenused üle vaadata ning neid muuta. Enne tellimuse esitamist võite lisada ostukorvi veel varuosi, digitooteid ja teenuseid või neid eemaldada. Nende kustutamiseks oma ostukorvist valige prügikastisümbol. Tellimise lehel tehtud tellimus varuosadele, digitoodetele või teenustele muutub teie jaoks siduvaks, kui klõpsate nupule "Osta kohe" või "Telli kohe kohustusega tasuda". Teie tellimus on meie poolt aktsepteeritud, kui saadame teile e-kirja aktsepteerimise kohta või eraldi tellimuse kinnituse hiljemalt viie (5) päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Sellest hetkest jõustub leping teie ja meie vahel.

4. Varuosad, digitooted ja teenused

Üldine

4.1 Üksikasjad vastavate varuosade, digitoodete ja teenuste kohta, sealhulgas teabe digitoodete ja teenuste konkreetsete litsentsi-/teenusetingimuste ning vastavate digitoodete või teenuste konkreetsete eeltingimuste kohta leiate digitoote/teenuse kirjeldusest, mis on saadaval kaupluses.

4.2 Varuosade, digitoodete ja teenuste pildid meie kaupluses on ainult illustratiivsed. Kuigi oleme teinud kõik endast oleneva, et värve täpselt kuvada, ei saa me garanteerida, et seadme kuvatud värvid kajastavad täpselt varuosade, digitoodete ja teenuste värvi. Teie varuosa, digitoode või teenus võib nendest piltidest veidi erineda.

Varuosad

4.3 Teil on õigus osta varuosi ning kasutada ja turustada neid varuosi või teha need kolmandatele isikutele kättesaadavaks, et osutada teenuseid oma kliendiga sõlmitud teenuslepingu mahus. Selguse huvides täpsustame, et varuosade igasugune kaubanduslik turustamine ja mistahes muu äriline kasutamine, mis väljub eespool nimetatud mahust, on sõnaselgelt keelatud.

4.4 Miele säilitab tarnitud varuosade omandiõiguse kuni kõigi teie ja Miele vaheliste ärisuhetega seotud maksete laekumiseni. Teie maksehäire korral on Mielel õigus enda määratud asjakohase ajavahemiku möödudes tarnitud varuosad oma valdusse võtta ja realiseerida. Kasutamistulu lisatakse teie tasumata võlgadele, millest lahutatakse asjakohased kasutamiskulud. Te võite varuosi kasutada ja müüa ainult tavapärase äritegevuse raames ja vastavalt jaotises 4.3 sätestatud tingimustele. Teil ei ole õigust varuosi pantida ega kasutada neid kolmandate isikute nõuete tagamiseks. Käesolevaga loovutate Mielele kõik nõuded, mis tulenevad varuosade müügist kolmandatele isikutele teile juba tarnitud varuosade mahus. Käesolevaga aktsepteerib Miele sellist loovutamist. Kui Miele tagatise koguväärtus ületab kõigi tagatud nõuete väärtuse rohkem kui kahekümne (20) protsendi võrra, siis vabastatakse teie taotlusel selline tagatise ülejääk. Juhul kui kolmas isik pandib varuosi või kavatseb neid pantida või muul viisil seda nõuab, peate sellest Mielet viivitamata teavitama. Te vastutate kõigi Miele kulude eest, mis tekivad tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 771 kohaselt kolmandate isikute hagist.

4.5 Miele garanteerib, et varuosad vastavad Miele sõnaselgelt avaldatud spetsifikatsioonidele ajal, mil nende varuosade kaotsimineku või kahjustumise risk teile üle läheb. Kui varuosa ei vasta olulisel määral Miele poolt sõnaselgelt avaldatud kirjeldusele („defekt”), parandab Miele oma mõistliku äranägemise järgi defektiga varuosa või asendab selle renoveeritud varuosaga eeldusel, et täidate allpool sätestatud teavitamiskohustust. Kui Miele ei suuda defekti kahe (2) katsega kõrvaldada, on teil õigus selle defektse varuosa tellimus tühistada.  Teil on kohustus tarnitud varuosad kohe pärast kättesaamist üle vaadata. Teil on õigus nõuda defektse varuosa tarnest tulenevat hüvitust ainult juhul, kui teavitate Mielet sellest viivitamata kirjalikult. Selliste nõuete teavitused loetakse viivitamata esitatuks, kui need esitatakse kahe (2) nädala jooksul pärast tarnet. Varjatud defektidest tuleb nende avastamisel kohe kirjalikult teavitada, kuid igal juhul hiljemalt kaksteist (12) kuud pärast vastava varuosa kättesaamist. Kui te ei teavita nõuetekohaselt ja õigeaegselt, ei võta me vastutust teatamata nõude eest. Jaotis 10 jääb muutmata.

Digitoodete kasutamine ja lõppkasutaja litsentsilepingud

4.6 Reeglina pakume oma digitooteid fikseeritud litsentsitähtaja alusel, mis on üks (1) või kaksteist (12) kuud, sõltuvalt teie tellimusest ja digitoote eest tasutavate litsentsitasude nõuetekohasest tasumisest ja käesolevate tingimuste, lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA), mis on kättesaadav vastavate digitoodete lehtedel ja mis tuleb digitoodete kasutamiseks heaks kiita, ning kõigi kohaldatavate seaduste rangest järgimisest. Teie konkreetse digitoote fikseeritud litsentsitähtaeg aegub tähtaja lõpus automaatselt. Kuid te saate digitoote kauplusest uuesti tellida, eeldusel, et see on jätkuvalt saadaval.

Teenuste kasutamine ja teenusetingimused

4.7 Kui käesolevates tingimustes või vastava teenuse kirjeldustes ei ole sätestatud teisiti või kui teie ja meie ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud, pakume teile vastavat teenust (= piiratud, ainuõiguslik, tühistatav ja mitte ülekantav õigus remondi- ja hooldusteabele juurdepääsuks) kokkulepitud arvule (1) määratud kasutajatele, sõltuvalt teie tellimusest ja teenuste eest võetavate tasude nõuetekohasest tasumisest ning käesolevate tingimuste ja kõigi kohaldatavate seaduste rangest järgimisest.

4.8 Pakume oma teenuseid üldjuhul ühe (1) või kaheteistkümne (12) kuu teenusetähtaja alusel. Teie konkreetse teenuse fikseeritud teenusetähtaeg aegub tähtaja lõppedes automaatselt. Kuid te saate teenuse kauplusest uuesti tellida, eeldusel, et see on endiselt saadaval. 

4.9 YTe tunnistate järgmisi piiranguid ja nõustute nendega ning garanteerite, et te ei õhuta ega soodusta kolmandaid isikuid neid piiranguid rikkuma:

  1. te ei tohi teenuseid turustada, müüa, rentida ega muul viisil litsentsida ega all-litsentsida ilma meie eelneva nõusolekuta;
  2. te ei tohi teenuseid kasutada rohkemate kasutajatega, kui teil on lubatud;
  3. te ei tohi kasutada teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel ega viisil, mis võiks rikkuda käesolevaid tingimusi või kehtivaid seadusi;
  4.  te ei tohi edastada pahavara, defekte ega mistahes muid hävitava loomuga olemeid ega muud, mis võivad ohustada teenuseid või muid Miele poolt kättesaadavaks tehtud tooteid ja/või teenuseid, toodete ja/või teenustega seotud serveritele või võrkudele, mille Miele on kättesaadavaks teinud;
  5. te ei tohi teenuseid tõlkida, dekompileerida, kopeerida, pöördkonstrueerida, neist tuletatud töid luua ega muul moel teenuseid muuta, välja arvatud juhul, kui teil on selleks kohustuslikus korras kohaldatava seaduse alusel sõnaselge õigus.

5. Digitoodete ja teenuste aktiveerimine

Pärast teie tellimuse aktsepteerimist meie poolt aktiveeritakse digitoode ja/või teenus teile kasutamiseks. Meie digitoodete puhul saate lingi, kust leiate ja saate alla laadida vastava digitoote installeerimisfailid.

6. Varuosade tarne tähtajad, tingimused ja perioodid

6.1 Tarne eest vastutavad meie välised tarnepartnerid. Iga varuosa tarnetähtaeg on toodud ostu vormistamise lehel.

6.2 Saadame varuosad välja siis, kui teie tellimus on aktsepteeritud. Tarneperiood algab esimesest tööpäevast alates teie tellimuse aktsepteerimisest.

6.3 Tarnime ainult Balti riikidesse. 

6.4 Kui tellimuse täitmine meie poolt on takistatud streigi, töösulu, vääramatu jõu, mittesüülise tööjõupuuduse, allhankijate ettearvamatute viivituste, ametiasutuste sekkumiste, mitte meie nimel tegutsevate kolmandate isikute ettearvamatute tegude, väljaspool meie kontrolli olevate tehniliste tingimuste ja muude ettenägematute ning meie vastutusest väljaspool olevate sündmuste tõttu, loetakse tarneaeg pikendatuks takistuse kestuse aja võrra. Teavitame teid viivitamata selliste takistuste algusest ja lõpust. Kui takistus lükkab tarnimise edasi rohkem kui ühe kuu võrra, on teil ja meil õigus leping lõpetada nende varuosade osas, mida tarnehäire mõjutab.

6.5 Kui erandjuhtudel ei ole toode laos saadaval, teavitame teid viivitamata ja teatame teile kavandatud tarnekuupäeva või teeme ettepaneku tarnida samaväärne varuosa. Juhul kui te ei nõustu selle tarnekuupäevaga või te ei soovi saada samaväärset varuosa, tühistatakse ost ja teile tagastatakse kõik juba tasutud summad.

7. Hinnad ning makseviisid ja -tingimused

7.1 Kauplusesse registreerumine ja selle kasutamine, samuti mõned konkreetsed teenused on tasuta. 

7.2 Meie varuosade, digitoodete ja tasuliste teenuste hinnad kaupluse toote- ja teenuselehtedel  on netohinnad, mis ei sisalda seadusest tulenevat käibemaksu ja tarnekulusid. Tarnekulud kuvatakse ostu vormistamise lehel. Tarnekulud on märgitud ostu vormistamise lehel hinnapakkumise kõrval.

7.3 Meie digitoodete ja teenuste hinnad on toodud ühekordsete maksetena.

7.4 Valikus on järgmised makseviisid: arve.

7.5 Kui valite arve alusel tasumise, saate arve pärast vastava lepingu sõlmimist. Arved tuleb tasuda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates arve kättesaamisest. 

7.6 Teil on kohustus tagada valitud makseviisi kehtivus ja hoida oma makseandmed ajakohastena.

7.7 Teil ei ole õigust tasaarvestada ühtegi makset meie tasumata arvetega, välja arvatud juhul, kui teie vastunõuded on ametlikult tuvastatud või vaidlustamata. Samuti on teil õigus makseid tasaarvestada meie tasumata arvetega, kui esitate sama ostulepingu kohta defektiteatise või vastunõude.

8. Andmekaitse

8.1 Tellimuse töötlemiseks teeme koostööd erinevate ettevõtetega, näiteks vastutame maksete töötlemise ja logistika eest. Samal ajal tagame, et ka meie partnerid järgivad andmekaitsega seotud kohaldatavaid sätteid.

8.2 Sõltuvalt valitud makseviisist saab ostutellimuste eest vajaduse korral tasuda pädeva teenusepakkuja kaudu.

8.3 Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta vaadake meie isikuandmete kaitse teatist.

9. Õigus muudatuste tegemiseks

Me võime enda äranägemise järgi oma digitoodete ja teenuste mahtu igal ajal edasiulatuva mõjuga muuta ja/või täiendada meie digitoodete ja teenuste edasiarendamiseks ning turvalisuse huvides, välja arvatud juhul, kui see on teie jaoks ebamõistlik. Teavitame teid õigel ajal kõigist meie digitoodete ja teenuste muudatustest e-posti teel või kaupluses, kui muudatusel on oluline mõju meie digitoote ja/või teenuse mahule. 

10. Vastutuse piiramine

MIELE VASTUTAB TAHTLIKKUSE, RASKE HOOLETUSE VÕI TEADLIKU VÄÄRKÄITUMISE TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUSTUSTE EEST JA VASTAVALT SAKSAMAA TOOTEVASTUTUSE SEADUSE SÄTETELE ILMA PIIRANGUTETA. KERGE VÕI VÄIKSEMA HOOLETUSE KORRAL VASTUTAB MIELE AINULT SURMA, TERVISERIKKE VÕI KEHAVIGASTUSTE PÕHJUSTAMISE EEST ILMA PIIRANGUTETA. KÕIGIL MUUDEL KERGE VÕI VÄIKSEMA HOOLETUSE JUHTUDEL VASTUTAB MIELE NIIVÕRD, KUIVÕRD MIELE EIRAB VÕI RIKUB KOHUSTUST, MIS ON HÄDAVAJALIK KÄESOLEVATE TINGIMUSTE JA NENDE TINGIMUSTE ALUSEL SÕLMITUD EDASISE KOKKULEPPE, MILLELE TE TUGINETE VÕI MILLELE TE VÕITE TUGINEDA, NÕUETEKOHASEKS TÄITMISEKS. SELLISEL JUHUL PIIRDUB MIELE VASTUTUS TEIE EES TÜÜPILISE PROGNOOSITAVA KAHJUGA NENDE TINGIMUSTE KOHASELT. MUUD NÕUDED KAHJU HÜVITAMISEKS, MIS ON PÕHJUSTATUD KERGEST VÕI VÄIKSEMAST HOOLETUSEST, ON VÄLISTATUD.

11. Lahutatavus

Nende tingimuste iga lõik kehtib eraldi. Kui mõni kohus või asjakohane asutus otsustab, et mõni neist lõikudest on ebaseaduslik, jäävad ülejäänud täielikult jõusse ja kehtivaks.

12. Applicable Law

The law [APPLICABLE LAW] under exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall apply. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this Terms shall be the courts responsible for XXXX, XXXX.

Lisagarantii

Tasuta 125-nädalane lisagarantii

Tasuta 125-nädalane lisagarantii on saadaval üksnes 125 Gala Editioni kampaaniamudelitele. ​

Kupongi või flaieri koos teabega pikendatud garantii aktiveerimise kohta leiate oma toote pakendist. Skännige lihtsalt QR-kood ja järgige juhiseid.

Lisagarantii järgneb vahetult 2-aastasele Miele garantiile ja pikendab seda 125 nädala võrra. Juhime teie tähelepanu, et garantii tuleb aktiveerida 30 päeva jooksul pärast seadme ostmist Miele rakenduse kaudu. Saadaval mobiilsele lõppseadmele (miinimumnõuded leiate äpipoes toodud andmetest). Digitaalne lisapakkumine ettevõttelt Miele Cie. KG. Kõiki nutikaid rakendusi kasutatakse koos süsteemiga Miele@home. Funktsioonide maht võib sõltuvalt mudelist ja riigist erineda.

Kehtivad 125-nädalase pikendatud garantii lepingutingimused. Tutvuge täielike lepingutingimustega järgnevalt.

Täname, et aktiveerisite oma tasuta 125 nädala pikkuse täiendava laiendatud garantii! Lisagarantii algab vahetult pärast Miele 2-aastast garantiid, pikendades seda veel 125 nädala võrra.

125 nädala pikkusele täiendavale laiendatud garantiile kehtivad järgmised lepingutingimused, olenemata seadusest tulenevatele õigustele puuduste korral ja ilma neid õigusi piiramata. Kõnealuste seadusjärgsete õiguste teostamine on tasuta.


1.    Pikendatud garantii kestus ja algus
1.    Miele SIA tagab 2-aastase garantii alates seadme kviitungil märgitud ostukuupäevast. 125 nädala pikkuse täiendava laiendatud garantiiga katab Miele Eesti remondikulud veel 125 nädala jooksul pärast garantiiperioodi lõppu.  Kehtivusaeg on välja toodud sertifikaadi esiküljel.
2.    Sertifikaat saadetakse Teie e-postile.
3.    Seadme või varuosade remont ei pikenda lepingu perioodi. 

2.    Pikendatud garantii tingimused
1.    Seade on ostetud selleks volitatud ja spetsialiseerunud edasimüüjalt või otse Miele esindusest Euroopa Liidu liikmesriigis, Suurbritannias, Šveitsis või Norras.
2.    Täiendatud garantii ostu ajal asub seade Eestis. 
3.    Sertifikaat kehtib vaid ühe kindla Miele seadme kohta ega ole  ülekantav.
4.    Kui seadme omandiõigus muutub või omanik kolib uuele aadressile, tuleb Mielet sellest teavitada, et sertifikaat jääks kehtima. 
5.    125 nädala pikkune laiendatud garantii on valitud 125 Gala Editioni mudelitele tasuta. See tuleb aktiveerida Miele rakenduse kaudu 30 päeva jooksul alates seadme ostmisest. 
Miele rakendus on digitaalne lisateenus, mida pakub Miele & Cie. KG.
6.    Teenuseid selle täieliku garantii raamistikus tagatakse vaid Euroopa Liidu liikmesriigis, Suurbritannias, Šveitsis ja Norras.
7.    Teenuseid selle pikendatud garantii ulatuses võib teostada vaid Miele klienditeenindus või Miele SIA poolt volitatud agent . 
8.    Miele klienditeenindusega saab ühendust veebiaadressil www.miele.ee/service
9.    Kui Miele seda palub, siis tuleb esitada sertifikaat ja ostukviitung.
10.    Sertifikaadiga seade on mõeldud vaid mitteäriliseks kasutuseks. 125-nädalane pikendatud garantii kehtib juhul kui Miele seadme ostab eraisik. Pakkumine ei kehti juriidilistele isikutele. Pikendatud garantii tingimuseks on, et ostetud seadet kasutatakse ainult ettenähtud otstarbel, isiklikuks kasutamiseks samas majapidamises ja maksimaalselt ühe majapidamise vajadustele vastavas ulatuses.

11.    Kui kliendil ei ole õigust pikendatud garantii alusel saada masina parandust, siis esitatakse  remondikulude ja muude teenusekulude eest (nt. seadme ülevaatus) arve vastavalt kohalduvatele hindadele  . 
12.    Pikendatud garantii ei kehti kohvimasinatele, ProfiLine  nõudepesumasinatele, Little Giants, Mastercool ja Miele Professional seadmetele. Nendele seadmetele kehtivad konkreetsed teenuse pakkumised.


3.    Pikendatud garantii sisu ja ulatus
1.    Seadme defektid kõrvaldatakse tasuta mõistliku aja jooksul, kas remontides või vajaliku osa välja vahetades. Kõik transpordi-, väljakutsumise-, töö ja varuosade kulud katab Miele (müügifiliaal riigis). Välja vahetatud varuosad või seadmed saavad Miele (müügifiliaal riigis) omandiks. 
2.    Kui seadme parandamine on väljaspool määratletud summa piiri või pole üldse võimalus seda remontida, siis antakse kliendile samasugune või sarnane uus seade asemele. Asendusseadme korral ei saa tagada ühendust teiste seadmete ning olemasolevate kodusüsteemidega. Alternatiivina võib soovi korral hüvitada kõnealuse seadme turuväärtuse. Kui kehtiv seadme turuväärtus on Miele poolt hüvitatud, muutub sertifikaat kehtetuks. Kui seade asendatakse, kantakse allesjäänud garantiiperiood sertifikaadi alusel üle uuele seadmele. 
3.    Pikendatud garantii ei kata mistahes edasisi nõudeid kahjude eest Miele (müügifiliaali riigis) vastu, välja arvatud juhtudel, mis tulenevad täielikust või tahtlikust tehnilise hooldusagendi poolsest hooletusest, kelle on saatnud Miele (müügifiliaal riigis), või vastutuse korral, mis tuleneb surmavast vigastusest, füüsilisest vigastusest või kahjust tervisele. 
4.    See leping ei kata tarvikute ja lisatarvikute hüvitamist.
5.    Pikendatud garantii ei taga kindlustust ostetud seadme eest, kui klient saab selle vajaduse korral ise soetada. 


4.    Piirangud
Pikendatud garantii ei kata remondikulusid, mille vea on põhjustanud:
1.    Sobimatu paigaldus, näiteks mittevastavus asjakohastele ohutuseeskirjadele ning kirjalikele töö- ja paigaldus juhenditele.
2.    Sobimatu kasutus ja töö, näiteks sobimatute puhastusvahendite või kemikaalide kasutamine, samuti kahju, mille on põhjustanud vedeliku, ehitustolmu või tooneri sattumine seadmesse.
3.    Teises Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a Iiri Vabariik) või Šveits ostetud seade ei pruugi olla sobilik kasutamiseks või sellele võivad kehtida piirangud kasutamisel teiste tehniliste näitajatega.
4.    Välised tegurid, nagu kahju, mille on põhjustanud transportimine, kokkupõrked, põrutused, kohandatud keskkonnatingimused või loodusnähtused.
5.    Remont või muudatused, mida ei ole teostanud Miele koolituse saanud ja volitatud tehnik. 
6.    Kahju, mis tuleneb mittestandardsete tarvikute  kasutamisest ja suutmatusest kasutada Miele originaalvaruosi või Miele heakskiidetud varuosi. 
7.    Klaasi purunemine ja defektiga lambid.
8.    Kõikumised elektrivarustuses, mis ületavad tootja toodud pingetaluvuse.
9.    Suutmatus teostada puhastust ja hooldustöid vastavalt kasutusjuhendile.
10.    Kasutusega seotud ja loomulik kulumine, nagu aku töövõime vähenemine ja komponendid, mida tuleb vastavalt kasutusjuhendile toote eluea jooksul regulaarselt välja vahetada. 


5. Andme kaitse
Isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ainult lepingupõhiliseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega kehtestatud nõudele. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta saate privaatsusteatise veebilehelt https://www.miele.ee/majapidamine/andmekaitse-46.htm


6. Pikendatud garantii tühistamise õigus 
Kliendil on õigus leping tühistada 14 päeva jooksul ilma mistahes põhjuseid  esitamata.
Tühistamise periood aegub 14 päeva pärast lepingu sõlmimise kuupäeva. 
Tühistamise õiguse kasutamiseks peate teavitama Miele SIA Eesti Filiaal (Tartu mnt 80, Tallinn, 10112, 800 2323, info@miele.ee) oma otsusest, et leping tühistada ühemõttelise avaldusega (nt posti teel saadetud kirjaga, e-postiga). Kasutada võib kaasasolevat tühistamise vormi, aga see ei ole kohustuslik.
Tühistamise tähtaja täitmiseks piisab, kui saadetakse kiri, mis puudutab klienditühistamise õigust, enne tühistamise perioodi aegumist.


Tühistamise õigus
Selle lepingu tühistamisel, tagastatakse kõik kliendilt saadud maksed niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati kliendi otsusest, et soovitakse leping tühistada. Teostame tagasimakse sama maksevahendiga, mida kasutati esialgse tehingu tegemisel, kui ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud; igal juhul ei kaasne tagasimaksega lisatasusid.
Kui klient soovib teenuse teostamist tühistamise perioodi ajal, siis tuleb meile täies mahus tasuda tagasi summa juba tagatud teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel.

 

Tühistamise vormi mudel
(Palun kasutada seda vormi ainult siis, kui soovite lepingust loobuda.)

- Kellele (müügifiliaal riigis, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress): 
- Mina/meie (*) annan (anname) käesolevaga teada, et mina/meie (*) loobume minu/meie (*) alljärgnevate tarvikute müügilepingust (*) alljärgnevate teenuste jaoks (*), 
- Tellitud (*) / saadud  (*);
- Kliendi/klientide nimi; 
- Kliendi/klientide aadress; 
- Kliendi/klientide allkiri (ainult siis, kui vorm esitatakse  paberil);
- Kuupäev;
(*)Kustutage, kus  asjakohane.

125 kuud pikendatud garantii

125-kuuline pikendatud garantii (10 aastat ja 5 kuud) on valikuline pakkumine, mille saate soetada veebis. 125-kuuline garantiiaeg on 10 aastat ja 5 kuud, sealhulgas on juba ka 2 aastat põhigarantiid. Käesolev pakkumine kehtib kogu kampaaniaperioodi jooksul 2024 jaanuari algusest kuni 2025 septembri lõpuni. See on saadaval üksnes suurtele majapidamisseadmetele; pikendatud garantii ei kehti tolmuimejatele, kohvimasinatele, ProfiLine  nõudepesumasinatele, Little Giants, Mastercool ja Miele Professional seadmetele. Nendele seadmetele kehtivad konkreetsed teenuse pakkumised.

Kehtivad pikendatud garantii lepingutingimused. Tutvuge täielike lepingutingimustega järgnevalt.

Pikendatud garantiile kehtivad lisaks õigusaktidest tulenevatele õigustele seoses puudustega ja ilma neid õigusi piiramata järgmised lepingutingimused. Nende õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamine on tasuta.

Täiendavale laiendatud garantiile kehtivad järgmised lepingutingimused, olenemata seadusest tulenevatele õigustele puuduste korral ja ilma neid õigusi piiramata. Kõnealuste seadusjärgsete õiguste teostamine on tasuta.


1.    Pikendatud garantii kestus ja algus
1.    Miele SIA tagab 2-aastase garantii alates seadme kviitungil märgitud ostukuupäevast. 125 kuu pikkune laiendatud garantii pikendab 2-aastast garantiid veel 10 aasta ja 5 kuu võrra. Kehtivusaeg on välja toodud sertifikaadi esiküljel.
2.    Sertifikaat saadetakse Teie e-postile.
3.    Seadme või varuosade remont ei pikenda lepingu perioodi. 


2.    Pikendatud garantii tingimused
1.    Seade on ostetud selleks volitatud ja spetsialiseerunud edasimüüjalt või otse Miele esindusest Euroopa Liidu liikmesriigis, Suurbritannias, Šveitsis või Norras.
2.    Täiendatud garantii ostu ajal asub seade Eestis. 
3.    Sertifikaat kehtib vaid ühe kindla Miele seadme kohta ega ole  ülekantav.
4.    Kui seadme omandiõigus muutub või omanik kolib uuele aadressile, tuleb Mielet sellest teavitada, et sertifikaat jääks kehtima. 
5.    Sertifikaadi peab registreerima ja välja võtma seadme 2-aastase garantiiaja jooksul. 
6.    Teenuseid selle täieliku garantii raamistikus tagatakse vaid Euroopa Liidu liikmesriigis, Suurbritannias, Šveitsis ja Norras.
7.    Teenuseid selle pikendatud garantii ulatuses võib teostada vaid Miele klienditeenindus või Miele SIA poolt volitatud agent . 
8.    Miele klienditeenindusega saab ühendust veebiaadressil www.miele.ee/service
9.    Kui Miele seda palub, siis tuleb esitada sertifikaat ja ostukviitung.
10.    Sertifikaadiga seade on mõeldud vaid mitteäriliseks kasutuseks. 
11.    Kui kliendil ei ole õigust pikendatud garantii alusel saada masina parandust, siis esitatakse  remondikulude ja muude teenusekulude eest (nt. seadme ülevaatus) arve vastavalt kohalduvatele hindadele  . 
12.   Pikendatud garantii ei kehti tolmuimejatele, kohvimasinatele, ProfiLine  nõudepesumasinatele, Little Giants, Mastercool ja Miele Professional seadmetele. Nendele seadmetele kehtivad konkreetsed teenuse pakkumised.


3.    Pikendatud garantii sisu ja ulatus
1.    Seadme defektid kõrvaldatakse tasuta mõistliku aja jooksul, kas remontides või vajaliku osa välja vahetades. Kõik transpordi-, väljakutsumise-, töö ja varuosade kulud katab Miele (müügifiliaal riigis). Välja vahetatud varuosad või seadmed saavad Miele (müügifiliaal riigis) omandiks. 
2.    Kui seadme parandamine on väljaspool määratletud summa piiri või pole üldse võimalus seda remontida, siis antakse kliendile samasugune või sarnane uus seade asemele. Asendusseadme korral ei saa tagada ühendust teiste seadmete ning olemasolevate kodusüsteemidega. Alternatiivina võib soovi korral hüvitada kõnealuse seadme turuväärtuse. Kui kehtiv seadme turuväärtus on Miele poolt hüvitatud, muutub sertifikaat kehtetuks. Kui seade asendatakse, kantakse allesjäänud garantiiperiood sertifikaadi alusel üle uuele seadmele. 
3.    Pikendatud garantii ei kata mistahes edasisi nõudeid kahjude eest Miele (müügifiliaali riigis) vastu, välja arvatud juhtudel, mis tulenevad täielikust või tahtlikust tehnilise hooldusagendi poolsest hooletusest, kelle on saatnud Miele (müügifiliaal riigis), või vastutuse korral, mis tuleneb surmavast vigastusest, füüsilisest vigastusest või kahjust tervisele. 
4.    See leping ei kata tarvikute ja lisatarvikute hüvitamist.
5.    Pikendatud garantii ei taga kindlustust ostetud seadme eest, kui klient saab selle vajaduse korral ise soetada.


4.    Piirangud
Pikendatud garantii ei kata remondikulusid, mille vea on põhjustanud:
1.    Sobimatu paigaldus, näiteks mittevastavus asjakohastele ohutuseeskirjadele ning kirjalikele töö- ja paigaldus juhenditele.
2.    Sobimatu kasutus ja töö, näiteks sobimatute puhastusvahendite või kemikaalide kasutamine, samuti kahju, mille on põhjustanud vedeliku, ehitustolmu või tooneri sattumine seadmesse.
3.    Teises Euroopa Liidu liikmesriigis, Suurbritannias, Šveitsis või Norras ostetud seade ei pruugi olla sobilik kasutamiseks või sellele võivad kehtida piirangud kasutamisel teiste tehniliste näitajatega. 
4.    Välised tegurid, nagu kahju, mille on põhjustanud transportimine, kokkupõrked, põrutused, kohandatud keskkonnatingimused või loodusnähtused.
5.    Remont või muudatused, mida ei ole teostanud Miele koolituse saanud ja volitatud tehnik. 
6.    Kahju, mis tuleneb mittestandardsete tarvikute  kasutamisest ja suutmatusest kasutada Miele originaalvaruosi või Miele heakskiidetud varuosi. 
7.    Klaasi purunemine ja defektiga lambid.
8.    Kõikumised elektrivarustuses, mis ületavad tootja toodud pingetaluvuse.
9.    Suutmatus teostada puhastust ja hooldustöid vastavalt kasutusjuhendile.
10.    Kasutusega seotud ja loomulik kulumine, nagu aku töövõime vähenemine ja komponendid, mida tuleb vastavalt kasutusjuhendile toote eluea jooksul regulaarselt välja vahetada. 


5. Andme kaitse
Isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ainult lepingupõhiliseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega kehtestatud nõudele. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta saate privaatsusteatise veebilehelt https://www.miele.ee/majapidamine/andmekaitse-46.htm

 

6. Pikendatud garantii tühistamise õigus 
Kliendil on õigus leping tühistada 14 päeva jooksul ilma mistahes põhjuseid  esitamata.
Tühistamise periood aegub 14 päeva pärast lepingu sõlmimise kuupäeva. 
Tühistamise õiguse kasutamiseks peate teavitama Miele SIA Eesti Filiaal (Tartu mnt 80, Tallinn, 10112, 800 2323, info@miele.ee) oma otsusest, et leping tühistada ühemõttelise avaldusega (nt posti teel saadetud kirjaga, e-postiga). Kasutada võib kaasasolevat tühistamise vormi, aga see ei ole kohustuslik.
Tühistamise tähtaja täitmiseks piisab, kui saadetakse kiri, mis puudutab klienditühistamise õigust, enne tühistamise perioodi aegumist.


Tühistamise õigus
Selle lepingu tühistamisel, tagastatakse kõik kliendilt saadud maksed niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati kliendi otsusest, et soovitakse leping tühistada. Teostame tagasimakse sama maksevahendiga, mida kasutati esialgse tehingu tegemisel, kui ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud; igal juhul ei kaasne tagasimaksega lisatasusid.
Kui klient soovib teenuse teostamist tühistamise perioodi ajal, siis tuleb meile täies mahus tasuda tagasi summa juba tagatud teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel.

 

Tühistamise vormi mudel
(Palun kasutada seda vormi ainult siis, kui soovite lepingust loobuda.)

- Kellele (müügifiliaal riigis, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress): 
- Mina/meie (*) annan (anname) käesolevaga teada, et mina/meie (*) loobume minu/meie (*) alljärgnevate tarvikute müügilepingust (*) alljärgnevate teenuste jaoks (*), 
- Tellitud (*) / saadud  (*);
- Kliendi/klientide nimi; 
- Kliendi/klientide aadress; 
- Kliendi/klientide allkiri (ainult siis, kui vorm esitatakse  paberil);
- Kuupäev;
(*)Kustutage, kus  asjakohane.