Garantii tingimused

Garantii tingimused Eestis

Garantii tingimused Eestis

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid
piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:


I Garantii kestus ja algus

 1. Garantii antakse järgmiseks ajaks: 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral*
 2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.


II Garantii tingimused

 1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse Mielelt ELi liikmesriigis, Sveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
 2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

 1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
 2. Garantii ei hõlma selle alla mitte kuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
 3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud
Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

 1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaaþijuhiste mittejärgimine.
 2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
 3. Mõnes muus ELi liikmesriigis, Sveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
 4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
 5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
 6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
 7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
 8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
 9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse
Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.

 

*Exposition ja varasemate tootesarjade seadmete puhul võib garantii olla lühem ja määratakse iga juhtumi puhul eraldi.

Kontaktid